Půjčování a vrácení nosičů jen v pracovní dny v časech viz kontakty. Děkujeme za pohopení.

Zásady zpracování  osobních údajů (GDPR) - Thulacek.cz  (cookies 2022)

Firma Thulacek - Ing. Viktor Špaňhel, Jana Špaňhelová se sídlem Mojžíškové 626/12, Ostrava - Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ:  09354425, která je provozovatelem internetových stránek www.thulacek.cz, (dále jen „Internetové stránky“) a správcem osobních údajů prohlašuje, že veškeré námi zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Firma Thulacek - Ing. Viktor Špaňhel je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1. a 2. 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné firmou Thulacek na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany firmy Thulacek.

 

1.       ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Thulacek je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 

 Údaje subjektů údajů

Účely zpracování

 Jméno, příjmení

Jednání o uzavření smlouvy. Plnění smluvního vztahu. Správa uživatelských účtů k produktům a službám. Zasílání obchodních sdělení, nabídka produktů a služeb. Účetní a daňové účely. Plnění ostatních zákonných povinností. Zlepšení kvality poskytovaných produktů a služeb a vývoje nových. Vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik. 

 Adresa

Jednání o uzavření smlouvy. Plnění smluvního vztahu. Zasílání obchodních sdělení, nabídka produktů a služeb. Účetní a daňové účely. Plnění ostatních zákonných povinností. Vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik.

 Datum narození

Plnění smluvního vztahu. Účetní a daňové účely. Plnění ostatních daňových povinností. 

 E-mail

Jednání o uzavření smlouvy. Plnění smluvního vztahu. Správa uživatelských účtů k produktům a službám, zasílání obchodních sdělení, nabídka produktů a služeb zákazníkům.

 Telefonní číslo

Jednání o uzavření smlouvy. Plnění smluvního vztahu. Správa uživatelských účtů k produktům a službám. Zlepšení kvality poskytovaných produktů a služeb a vývoje nových. Zasílání obchodních sdělení, nabídka produktů a služeb. Plnění ostatních zákonných povinností. 

 Cookies

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek. Provádění analýz a měření.

 IP adresa

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Provádění analýz a měření. Plnění ostatních zákonných povinností.

 

 

2.      ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje mohou být firmou Thulacek zpracovávány pro tyto účely: 

 • Jednání o uzavření smlouvy.
 • Plnění smluvního vztahu.
 • Správa uživatelských účtů k produktům a službám.
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele).
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových (pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.).
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek.
 • Provádění analýz a měření (např. návštěvnost, četnost, počet shlédnutých stránek. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat, abychom nabízeli kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.) 
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb (zasílání obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS nebo telefonního hovoru).
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy).
 • Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci).

 Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 Nařízení.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

 

3.      SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci firmy Thulacek jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Firma Thulacek je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců: 

 • subdodavatelské společnosti;
 • distributorské společnosti;
 • poskytovatelé platebních brán;
 • poskytovatelé analytických nástrojů;
 • obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo propagačních akcí;
 • za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 

4.      POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají nám poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).
Soubory cookies používá firma Thulacek v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

 

5.      DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenu, a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


6.      PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte v souladu s Nařízením zejména následující práva:


Právo na přístup k osobním údajům:

Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. Toto právo platí v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adrese sídla firmy Thulacek. 

Právo na opravu nepřesných údajů:

Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm správce zpracovává.

Právo na výmaz:

Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování:

Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování:

Dle čl. 19 Nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Toto právo platí s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25. 05. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně, či elektronicky odesláním žádosti na adresu info@thulacek.cz.
 

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů:

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zákonným zpracováním osobních údajů, se subjekt může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s možností podat stížnost.

Správce osobních údajů zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

•        subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

•        zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

•        zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

•        zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

•        zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

•        zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@thulacek.cz nebo na telefonním čísle: 606 694 416.